VN-Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap

De Verenigde Naties nam dit Verdrag op 13 december 2006 aan. België keurde dit goed op 2 juli 2009. De komende jaren wordt dit een belangrijk instrument in het streven naar gelijke rechten en kansen voor personen met een handicap.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap stelt duidelijk dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als iedereen.

De grondbeginselen van dit Verdrag zijn ondermeer ook:

  • Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving;
  • Toegankelijkheid;
  • Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen identiteit. Waarbij men moet waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrijetijds-en sportactiviteiten, …

Het verdrag zegt verder dat het hebben van een handicap niet een probleem van één persoon is, maar een probleem van de samenleving. De samenleving heeft personen met een handicap, doordat ze niet voldoende is aangepast. Om mensen met een beperking niet langer achter te stellen, moeten landen die dit verdrag hebben ondertekend:

  1. hun rechten verzekeren
  2. rekening houden met personen met een handicap in alle delen van het beleid 
  3. discriminatie uitschakelen.

Naast deze algemene zaken, spits het Verdrag zich toe op het recht op wonen, werken, het beoefenen van een sport in een club naar keuze, het recht op verder studeren...

Lees hier meer informatie over het VN verdrag »